loading...

سیاست یعنی عشق

در زندگی زناشویی تان پر تحرك، با حرارت و جذاب باشید!  یكی از نیازهای اساسی شوهر شما این است كه شما از نظر درونی و ظاهری هر روز برای او تازه‌تر و جذاب‌تر باشید. او عاشق تمامی ‌وجود